Policy avseende Integritet

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet (” Integritetspolicy”) beskriver hur Certainest Holding AB, org. nr 559143-9285, 436 32 Askim, e-mail: application@certainest.se, och dess dotterbolag, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller vid behandling av uppgifter runt er arbetslivserfarenhet, kompetens och personlighet i syfte att att bedöma om ni kan bli aktuell för anställning hos oss.

1.2 Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi  säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Certainest Holding AB och dess dotterbolag är gemensamt personuppgiftsansvariga, enligt Artikel 26 i Dataskyddsförordningen, för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

I närtid från det att du skickat in dina handlingar till oss och därefter upp till 6 månader från det att du skickat in dem. Därefter tas de bort.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

  •     Namn
  •     Adress
  •     Telefonnummer och e-post
  •     Relevanta utbildningar
  •     Eventuella referenser

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För att bedöma om erfarenhet, kompetens och personlighet kan göra dig aktuell för en tjänst hos oss.

6. Laglig grund

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som du ger i samband med att du laddar upp eller skickar in dina handlingar.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling.

Ändamål                        
Grund för anställning

Rättslig grund
Samtycke        

Kategorier av personuppgifter    
Arbetslivserfarenhet och personlighet

Lagringstid                       
Upp till 6månader

Ingen annan grund för behandling föreligger.

8. Profilering

Profilering används inte.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Om vi har önskemål att behålla dem längre tar vi kontakt på nytt. Normal maximal tid är 6 månader.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Under och efter (i det fallet du ej blir aktuell för anställning) anställningsprocessen, lämnar vi inte ut de uppgifter du skickat in till personer utanför Certainest AB.
Lagring av dina uppgifter sker i krypterad form på molntjänsten Microsoft Azure.
Lagring sker på datacenter inom EU.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Certainest Holding AB använder sig av krypterad email vid kommunikation och delgivning av dina uppgifter till de av deras anställda som behandlar dem Certainest Holding AB Lagrar dokumenten i krypterad form på Microsoft Azure
Certainest Holding AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.  Certainest Holding AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12. Du har rätt att av Certainest Holding AB begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om
dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs.

Begränsning av behandling. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13. Dataportabilitet.

Dataportabilitet är inte applicerbart. Vi delar inte uppgifter och säljer inte tjänster där dina uppgifter används.

14. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
Datainspektionen
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

https://www.datainspektionen.se/in-english/contact-us/

15. Kontakta gärna oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Certainest Holding AB
436 32 Askim
application@certainest.se